สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางวรรณา วระดี ผู้จัดการ นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ และนางสุภาณี นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสชสอ.) ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

ประธานสหกรณ์ตำตรวจฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์ของผู้จัดงานเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในบริหารจัดการสหกรณ์ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารเงิน การลงทุน กฎกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

Loading