ผังโครงสร้างบริหารงานและโครงสร้างผังองค์กร

ปรับปรุงเมื่อปี 2563 สหกรณ์ถือใช้ถึงปีปัจจุบัน ตามหลักธรรมาภิบาล ข้อที่ 1 หลักประสิทธิผล เรื่องการส่งเสริมการกำกับดูแลองค์กรที่ดี (กรมส่งเสริมสหกรณ์) และระบบควบคุมภายใน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์)

Loading