ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดขึ้นตามนโยบายกรมตำรวจ  จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2519 ที่ตั้งสำนักงานกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โดยประธานกรรมการมาจากตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร 11 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ส่วนคณะกรรมการสมาชิกจะเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในปีพ.ศ. 2519 พันตำรวจเอก ชัยฤกษ์ อภัยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการ พันตำรวจโท เสงี่ยม ประพฤติธรรม เป็นผู้จัดการสหกรณ์ และมีข้าราชตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในแต่ละตำแหน่ง ต่อมาสหกรณ์อาศัยอำนาจระเบียบสหกรณ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่  สหกรณ์ในแต่ละตำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2533 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นผู้จัดการ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการดังนี้

 

  • นายวงศ์สละ อุ่นเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ.2533 – พ.ศ. 2534
  • นายไพจิตร แก้วประจุ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ.2535 – พ.ศ.2562
  • นางจตุพร บุญช้าง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ.2562 – พ.ศ.2566
  • นางวรรณา วระดี ตำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ.2566 ถึงปัจจุบัน

 

ต่อมามีพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 ออกมาบังคับใช้ ให้สหกรณ์กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ สหกรณ์ จึงมีการแก้ไขข้อบังคับ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ แบบระบอบประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้ สมาชิกเข้ามาบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในปี พ.ศ. 2532 สหกรณ์ย้ายสำนักงานจาก ตำรวจภูธรจังหวัด ไปตั้งสำนักงานสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการชุดที่ 34 มีมติให้สหกรณ์ซื้ออาคารสำนักงานเป็นของสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 162 ถนน ศรีธรรมราช ตำบล ในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 ติดต่อ 075-345531

Loading