สมาชิกสมทบ


คุณสมบัติของสมาชิกสมทบ

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์และมีความสะดวกที่จะดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะ และมีสัญชาติไทย

(3) เป็นบิดา มารดา สามี ภรรยาหรือบุตรของสมาชิก

(4) เป็นผู้มีความประพฤติดีงาม

(5) เป็นผู้ที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(6) มิได้เป็นสมาชิกหรือสมาชิกสมทบในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่น

 

สิทธิของสมาชิกสมทบ

(1) รับเงินปันผลตามหุ้นได้ในอัตราเดียวกันกับสมาชิก

(2) รับเงินฝากทุกประเภทกับสหกรณ์ โดยเป็นไปตามระเบียบ

 

หน้าที่ของสมาชิกสมทบ

(1) ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(2) เข้าร่วมประชุมทุกครั้งที่สหกรณ์นัดหมาย

(3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

(4) สอดส่องดูแลกิจการของสหกรณ์

(5) ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการเพื่อพัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรือง และมั่นคง

 

สมาชิกสมทบไม่ให้มีสิทธิในเรื่องดังต่อไปนี้

(1) นับชื่อเข้าเป็นองค์ประชุมในการประชุมใหญ่

(2) การออกเสียงในเรื่องใด ๆ

(3) เป็นกรรมการดำเนินการ

(4) ไม่ให้กู้ยืมเงินสหกรณ์

การเข้าเป็นสมาชิกสมทบ

          1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด
          2. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท

การขาดจากสมาชิกภาพของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(3) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(4) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับ ข้อ 49 แห่งข้อบังคับสหกรณ์

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

 

การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสมทบ

สมาชิกสมทบอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้สอบสวนพิจารณา เห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้วจึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

 

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2) ไม่ลงลายมือชื่อในทะเบียนสมาชิกสมทบ

(3) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์

(4) แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการ สหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ

Loading