คณะกรรมการดำเนินการ

พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา

ประธานกรรมการ

ติดต่อ 092 – 9452236

photo-02

ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์

รองประธานกรรมการ คนที่ 1

ติดต่อ 084 – 0603336

photo-03

พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ

รองประธานกรรมการ คนที่ 2

ติด่อ 088 – 7535402

photo-04

ด.ต.พชร รัตนะโน

เลขานุการ

ติด่อ 085- 4777538

photo-05

ร.ต.ต.สมชาย ช่วยชูวงศ์

เหรัญญิก

 ติดต่อ 093 – 6207198

photo-2-02

พ.ต.ท.ปพนศักดิ์ ช่วยสถิตย์

กรรมการ

ติดต่อ 081 – 3263213

photo-2-03

พ.ต.ต.บรรหาร แก้วประจุ

กรรมการ

ติดต่อ 091 – 7040121

photo-2-04

ร.ต.อ.วีระ พฤษภ

กรรมการ

ติด่อ 089 – 4717302

photo-2-05

ร.ต.ท.ประจวบ ไข่ทอง

กรรมการ

ติด่อ 088 – 4903143

photo-2-06

ร.ต.ต.เมธา กาธิกาล

กรรมการ

 ติดต่อ 081 – 3671886

photo-2-07-removebg-preview

ด.ต.วิทวัช คงศักดิ์

กรรมการ

ติดต่อ 084 – 6297500

photo-2-08

ด.ต.ราชัณ บุญชาลี

กรรมการ

ติดต่อ 083 – 6336999

photo-2-09

ร.ต.ต.สุบัญชา ขุนชิต

กรรมการ

ติด่อ 081 – 2729834

photo-2-10

ด.ต.อภิเชษฐ์ ลิ้นหล่อ

กรรมการ

ติด่อ 081 – 8942018

photo-2-11

ด.ต.ธีระพันธ์ มีช่วย

กรรมการ

 ติดต่อ 094 – 3406895

Loading