สหกรณ์ให้บริการเงินกู้แก่สมาชิก

 1. เงินกู้สามัญ (ส 1)  วงเงินกู้ไม่เกิน  3,000,000 บาท
 • เงินกู้สามัญโดยใช้หุ้นค้ำประกันหรือเงิน

ฝากค้ำประกัน

 • เงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน
 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ (สก) วงเงินกู้ไม่เกิน   500,000 บาท
 • เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ) วงเงินกู้ไม่เกิน 500,000  บาท
 • เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค) วงเงินกู้ไม่เกิน  500,000  บาท
 1. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน (ฉ1) วงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท
 2. เงินกู้พิเศษ วงเงินกู้ไม่เกิน 4,500,000 บาท

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์กู้เงินทุกประเภท

 • เงินกู้สามัญ (ส1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ต้องถือหุ้น

ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบแปดของเงินกู้สามัญ และต้องมีเงินเดือนคงเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่า ร้อยละ  10

 • เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ (สก), เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ),

เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค), เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉ1) ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน  ต้องมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 • เงินกู้พิเศษ ต้องเป็นสมาชิกมาแล้วไม่น้อยกว่า 36 เดือน มีค่าหุ้นอยู่

สหกรณ์ไม่ต่ำกว่า 200,000 บาท  ต้องมีเงินเหลือไว้ใช้จ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 10

 

เงินกู้สามัญ (ส1)

   1.1 เงินกู้สามัญที่ใช้หุ้นค้ำประกันหรือเงินฝากค้ำประกัน

 • กู้ได้ร้อยละ 90 ของค่าหุ้นที่มีอยู่
 • ส่งชำระ 240 งวด

   1.2. เงินกู้สามัญที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

 • อายุการเป็นสมาชิก 1 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 2 ปี กู้ได้ไม่เกิน 900,000 บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก 2 ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน 5 ปี กู้ได้ไม่เกิน 1,500,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก 5 ปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 8 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,000,000  บาท
 • อายุการเป็นสมาชิก 8 ปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 10 ปี กู้ได้ไม่เกิน 2,500,000 บาท    
 • อายุการเป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไปกู้ได้ไม่เกิน 3,000,000 บาท
 • สิทธิการกู้ กู้ได้ไม่เกิน 85 เท่าของเงินเดือน
 • หลักประกันเงินกู้
  • เงินกู้ไม่เกิน 900,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 2 คน
  • เงินกู้ไม่เกิน 1,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 3 คน
  • เงินกู้ไม่เกิน 2,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 4 คน
  • เงินกู้ไม่เกิน 2,500,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 5 คน
  • เงินกู้ไม่เกิน 3,000,000 บาท ใช้ผู้ค้ำประกัน 6 คน
 • ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด แต่อายุไม่เกิน 70  ปี
 • ชำระเงินต้นมาแล้ว 12 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 • สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญได้เจ็ดสัญญา
 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

หมายเหตุ   เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 

เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ (สก)

 • จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก ได้ไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้

รายเดือน หรือไม่เกิน 500,000 บาท

 • ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
 • ส่งชำระไม่เกิน 200 งวด แต่อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ชำระเงินต้นมาแล้ว 12 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 • สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสำหรับเงินกู้สวัสดิการได้เพียงสองสัญญา

เท่านั้น

 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ย สวัสดิการไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

 

 

เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ)

 • จำนวนเงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ กู้ได้ไม่เกิน 25 เท่าของเงินได้รายเดือน หรือไม่เกิน 500,000 บาท
 • ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
 • ส่งชำระไม่เกิน 200 งวด แต่อายุไม่เกิน 65 ปี
 • ชำระเงินต้นมาแล้ว 6 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 • สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสำหรับเงินกู้สวัสดิการได้เพียงสองสัญญาเท่านั้น
 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ย สามัญอเนกประสงค์ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

 

เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค)

 • จำนวนเงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก กู้ได้ไม่เกิน 25 เท่า

ของเงินได้รายเดือน หรือไม่เกิน 500,000 บาท

 • ใช้ผู้ค้ำประกัน 1 คน
 • ส่งชำระไม่เกิน 240 งวด แต่อายุไม่เกิน 70 ปี
 • ชำระเงินต้นมาแล้ว 12 งวด สามารถยื่นกู้ใหม่ได้
 • สมาชิกคนหนึ่งจะค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

สมาชิกได้เพียงสองสัญญาเท่านั้น

 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ย ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด

ไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

 

การส่งเงินงวดชำระหนี้สำหรับเงินกู้สามัญ มี 2 แบบ

 • ผ่อนชำระเงินกู้แบบเงินต้นและดอกเบี้ยรวมกันเท่ากันทุกงวด
 • ผ่อนชำระเงินกู้แบบเงินต้นเท่ากันทุกงวด พร้อมดอกเบี้ยลดลงตามส่วน

ของเงินต้นที่ลดลงและสามารถเปลี่ยนแปลงแบบการผ่อนชำระอีกเมื่อไรก็ได้

 

 

เอกสารประกอบการกู้เงิน  (ใช้สำหรับกู้เงินสามัญ (ส1), สามัญเพื่อสวัสดิการ,      สามัญอเนกประสงค์ (สอ), และสามัญเพื่อการฟื้นฟูชีวิตสมาชิก (สค.)

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้และผู้ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือนรับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินจากต้นสังกัด (เดือนก่อน)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย

เงินกู้เพื่อเหตุฉุกฉิน

 • จำนวนเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่อนุมัติให้สมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆให้ไม่เกิน

20 เท่าแห่งเงินได้รายเดือน  กู้สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท แต่ไม่เกินมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

 • กรณีผู้รับเงินบำนาญกู้ได้ไม่เกิน 20 เท่าแห่งเงินได้รายเดือนกู้สูงสุดไม่เกิน

200,000 บาท  แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของมูลค่าหุ้นที่สมาชิกมีอยู่

 • ให้คิดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเหตุฉุกเฉินไม่เกินร้อยละ 15 ต่อปี

เอกสารประกอบการกู้เงิน (ใช้สำหรับเงินกู้ฉุกเฉิน)

 • สำเนาบัตรประจำตัวผู้กู้
 • สลิปเงินเดือนรับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินจากต้นสังกัด (เดือนก่อน)
 • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย
 • กรณีผู้กู้มีหุ้นไม่เกิน 100,000 บาท ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน 1คน และให้แนบทำเนาบัตรสำ/สำเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ำประกัน 1 ชุด

 

เงินกู้พิเศษ

 • วงเงินกู้สูงสุดแต่ละวัตถุประสงค์ ทั้งนี้รวมเงินกู้ทั้งหมดทุกประเภทไม่เกิน 4,500,000 บาท เมื่ออายุครบ 60 ปี จะต้องมีหนี้คงเหลือไม่เกินกว่าจำนวน 2,500,000 บาท
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระให้เสร็จสิ้นภายในอายุไม่เกิน 75 ปี ไม่เกิน 360 งวด
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายสำหรับการกู้เงินโดยใช้หลักทรัพย์เป็นประกัน เป็นไปตามระเบียบของสหกรณ์กำหนด
 • รายเอียดอื่น ๆ เป็นไปตามระเบียบสหกรณ์กำหนด

 

สิทธิการค้ำประกันของสมาชิก

 • เงินกู้สามัญ (ส1,สฟ,สร) เงินกู้พิเศษ ค้ำประกันได้ 7 สัญญา
 • เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ.) ค้ำประกันได้ 2 สัญญา
 • เงินกู้สวัสดิการ (สก) ค้ำประกันได้ 2 สัญญา
 • เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค) ค้ำประกันได้ 2 สัญญา
 • เงินกู้ฉุกเฉิน (ฉ1) ค้ำประกันได้ 2 สัญญา

    ****สมาชิก 1 คน จะค้ำประกันให้กับผู้กู้รายหนึ่งไม่เกิน 2 สัญญา****

Loading