การถือหุ้น

สมาชิกถือหุ้น

  • สมาชิกต้องถือหุ้นเมื่อแรกเข้าอย่างน้อย 10 หุ้น และ ต้องถือหุ้นอย่างน้อย10 หุ้นทุกเดือน (หุ้นละ 10 บาท)
  • สมาชิกสามัญทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือน ตามอัตราส่วน 8% แห่งเงินได้รายเดือนของสมาชิกนั้น  แต่สมาชิกที่มีเงินได้รายเดือนเกินกว่า 40,000 บาท ขึ้นไป ต้องชำระค่าหุ้นรายเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละ 3,200 บาท

Loading