สมาชิกสามัญ

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ

ก. เป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำสังกัดหน่วยตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นี้

ข. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

สิทธิของสมาชิกสามัญ

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นและออกคะแนนเสียง

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ

(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ตามที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

(4)  สอดส่อง ดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

 1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สารวัตร หนึ่งคนรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  สำหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้นายกสมาคมหรือรองนายกสมาคมเป็นผู้รับรอง
 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกและลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท
 2. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือนตามกำหนด

 

สมาชิกย้ายสังกัด

สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะจัดการโอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 

การรับโอนสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ก็จะได้รับสิทธิในฐานะสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 

กรณีขอโอนย้ายมาของสมาชิก

1. รับหนังสือจากสหกรณ์ฯ เดิม ของสมาชิกที่ขอโอนย้ายมา

2. สมาชิกเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกกรณีโอน

3. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

4. เมื่อที่ประชุมอนุมัติรับเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจะทำหนังสือไปยังสหกรณ์เดิมเพื่อแจ้งการรับโอนการเป็นสมาชิก

5. กรณีมีหนี้ ให้สมาชิกทำสัญญาเงินกู้เท่าที่เป็นหนี้แล้วสหกรณ์จะได้โอนเงินไปชำระให้สหกรณ์เดิม

 

การขาดจากสมาชิกภาพสามัญ

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32(2) ที่โอนหรือย้ายออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสามัญ

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ     อนุญาตแล้วให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป

 

การลาออกจากการเป็นสมาชิก

  1. ยื่นคำร้องขอลาออกตามแบบของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
  2. ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
  3. หากติดภาระค้ำประกันเงินกู้ต้องหาคนค้ำประกันใหม่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อน
  4. ต้องปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ทุกบัญชี
  5. หากมีชื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนใด จะได้ค่าหุ้นคืนในเดือนถัดไป

 

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5) ค้างค่างวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในขณะทำหน้าที่กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆกิจการสหกรณ์

**-** แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกใหม่ [Download]

คุณสมบัติของสมาชิกสามัญ

(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์

(2) เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทยและบรรลุนิติภาวะ

ก. เป็นข้าราชการตำรวจหรือลูกจ้างประจำสังกัดหน่วยตำรวจจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์นี้

ข. เจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

(3) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม

(4) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน

 

สิทธิของสมาชิกสามัญ

(1) เข้าร่วมประชุมใหญ่ เพื่อเสนอความคิดเห็นและออกคะแนนเสียง

(2) เข้าชื่อเรียกประชุมใหญ่วิสามัญ

(3) เสนอหรือได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ หรือผู้ตรวจสอบ

(4) ได้รับบริการทางธุรกิจ และทางวิชาการจากสหกรณ์

(5) สิทธิอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์

 

หน้าที่ของสมาชิกสามัญ

(1)  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์

(2)  เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ตามที่สหกรณ์นัดหมาย

(3)  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสหกรณ์ เพื่อให้สหกรณ์เป็นองค์กรที่เข้มแข็ง

(4)  สอดส่อง ดูแลกิจการของสหกรณ์

(5)  ร่วมมือกับคณะกรรมการดำเนินการ พัฒนาสหกรณ์ให้เจริญรุ่งเรืองและมั่นคง

 

การเข้าเป็นสมาชิกสามัญ

 1. ต้องยื่นใบสมัครตามแบบที่กำหนด โดยต้องมีผู้บังคับบัญชาของผู้สมัครในตำแหน่งไม่ต่ำกว่า สารวัตร หนึ่งคนรับรอง แต่ถ้าผู้สมัครเป็นผู้ดำรงตำแหน่งสารวัตรหรือเทียบเท่าขึ้นไป ก็ไม่ต้องมีผู้รับรอง  สำหรับเจ้าหน้าที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้นายกสมาคมหรือรองนายกสมาคมเป็นผู้รับรอง
 1. ผู้สมัครเป็นสมาชิกและลาออกไปแล้ว จะสมัครใหม่ต้องเป็นผู้ลาออกไปแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 1. ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายละ 100 บาท
 2. สมาชิกทุกคนต้องส่งค่าหุ้นตั้งแต่เดือนแรกเข้าเป็นสมาชิกรายเดือนตามกำหนด

 

สมาชิกย้ายสังกัด

สมาชิกที่ย้าย หรือโอนไปรับราชการในสังกัดอื่น และประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์ซึ่งตั้งขึ้นในสังกัดนั้น หากสหกรณ์นั้นมีข้อบังคับให้รับเข้าเป็นสมาชิกได้ และคณะกรรมการได้มีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ถ้าสมาชิกนั้นมีความประสงค์จะจัดการโอนเงินค่าหุ้นและเงินกู้ที่ตนมีอยู่ในสหกรณ์นี้ไปยังสหกรณ์ที่ตนได้ไปเข้าเป็นสมาชิกใหม่  สหกรณ์ก็จะจัดการโอนเงินค่าหุ้น เงินกู้ และเงินฝาก (ถ้ามี) ที่สมาชิกนั้นมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้ตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 

การรับโอนสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นซึ่งย้ายหรือโอนมารับราชการในสังกัด  หากประสงค์จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกก็ให้ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์ เมื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเข้าเป็นสมาชิกแล้ว ก็จะได้รับสิทธิในฐานะสมาชิก ทั้งนี้ เมื่อสหกรณ์ที่ตนเป็นสมาชิกอยู่เดิมได้โอนเงินค่าหุ้นให้สหกรณ์นี้เสร็จสิ้นแล้ว

การรับโอนเงินค่าหุ้นและการปฏิบัติเกี่ยวกับหนี้สินที่มีอยู่ในสหกรณ์เดิมนั้น ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบของสหกรณ์

 

กรณีขอโอนย้ายมาของสมาชิก

1. รับหนังสือจากสหกรณ์ฯ เดิม ของสมาชิกที่ขอโอนย้ายมา

2. สมาชิกเขียนใบสมัครเป็นสมาชิกกรณีโอน

3. นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาอนุมัติ

4. เมื่อที่ประชุมอนุมัติรับเป็นสมาชิกสหกรณ์แล้วจะทำหนังสือไปยังสหกรณ์เดิมเพื่อแจ้งการรับโอนการเป็นสมาชิก

5. กรณีมีหนี้ ให้สมาชิกทำสัญญาเงินกู้เท่าที่เป็นหนี้แล้วสหกรณ์จะได้โอนเงินไปชำระให้สหกรณ์เดิม

 

การขาดจากสมาชิกภาพสามัญ

สมาชิกย่อมขาดจากสมาชิกภาพ เพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ

(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย

(5) ขาดคุณสมบัติตามข้อบังคับข้อ 32 เว้นแต่สมาชิกตามข้อ 32(2) ที่โอนหรือย้ายออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด และมิได้ลาออกจากสหกรณ์

(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์

การลาออกจากสหกรณ์ของสมาชิกสามัญ

สมาชิกผู้ไม่มีหนี้สินอยู่ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกันอาจขอลาออกจากสหกรณ์ได้ โดยแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการและเมื่อคณะกรรมการดำเนินการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและ     อนุญาตแล้วให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

คณะกรรมการดำเนินการอาจมอบหมายให้ประธานกรรมการ หรือรองประธานกรรมการ หรือกรรมการดำเนินการพิจารณา หากเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับ ก็ให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ตามวรรคก่อนได้ แล้วให้เสนอคณะกรรมการดำเนินการในการประชุมคราวถัดไป

 

การลาออกจากการเป็นสมาชิก

  1. ยื่นคำร้องขอลาออกตามแบบของสหกรณ์ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการดำเนินการ
  2. ต้องไม่มีหนี้เงินกู้ค้างชำระเกินกว่าทุนเรือนหุ้นที่มีอยู่
  3. หากติดภาระค้ำประกันเงินกู้ต้องหาคนค้ำประกันใหม่มาเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อน
  4. ต้องปิดบัญชีเงินฝากกับสหกรณ์ทุกบัญชี
  5. หากมีชื่อเสนอที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการในเดือนใด จะได้ค่าหุ้นคืนในเดือนถัดไป

 

การให้ออกจากสหกรณ์

สมาชิกอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(1) ไม่ชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า

(2) ขาดชำระค่าหุ้นรายเดือนถึงสามงวดติดต่อกันหรือขาดชำระรวมถึงหกงวดทั้งนี้โดยมิได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการดำเนินการ

(3) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น

(4) ไม่จัดการแก้ไขหลักประกันสำหรับเงินกู้ที่บกพร่องให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

(5) ค้างค่างวดชำระหนี้ ไม่ว่าเงินต้นหรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือน หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ

(6) ไม่ให้ข้อความจริงเกี่ยวกับหนี้สินของตนแก่สหกรณ์เมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิก หรือเมื่อจะก่อความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้หรือผู้ค้ำประกัน หรือเมื่อมีความผูกพันในหนี้สินต่อสหกรณ์อยู่แล้ว

(7) จงใจฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งสหกรณ์ หรือประพฤติการใด ๆ อันเป็นเหตุให้เห็นว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าในฐานะสมาชิกหรือในขณะทำหน้าที่กรรมการดำเนินการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ แสดงตนเป็นปฏิปักษ์หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์หรือขบวนการสหกรณ์ ไม่ว่าโดยประการใดๆกิจการสหกรณ์

**-** แบบฟอร์มสมัครสมาชิกใหม่   [Download]

Loading