วิสัยทัศน์ (Vision)

องค์กรมีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล

พันธกิจ (Mission)

  • พันธกิจที่ 1 พัฒนาบุคลากรสหกรณ์ให้เป็นมืออาชีพ

  • พันธกิจที่ 2 สร้างความเข้มแข็งด้านเงินทุนทั้งภายในและภายนอก

  • พันธกิจที่ 3 เพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้เพียงพอเหมาะสมกับสมาชิก

  • พันธกิจที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ ในการบริหารธุรกิจและจัดการองค์กรที่ทันสมัย

  • พันธกิจที่ 5 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการให้บริการสู่องค์กรคุณภาพ

Loading