แบบฟอร์มเกี่ยวกับสมาชิก

 1. ใบสมัครมาชิกสามัญ  (จำนวน 8 หน้า)  [Download]
  – พิมพ์ใส่กระดาษ A4
  – หน้าที่ 8 ให้พิมพ์ 2 ใบ  นำไปตรวจสอบลายมือชื่อที่ธนาคารกรุงไทย โดยเตรียมเอกสารดังนี้
  1.บัตรประจำตัวประชาชน ฉบับจริง
  2.สมุดธนาคารกรุงไทย จำกัด
  ***เอกสารประกอบการสมัครสมาชิกใหม่ หรือ โอนสมาชิกภาพ***
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. หนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย  จำกัด
  4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้รับโอนประโยชน์ทุกคน
  5. สลิปเงินเดือน (เดือนก่อนวันสมัครสมาชิกใหม่)
  6. หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา หน่วยงานต้นสังกัด (รับรองว่าไม่มีพฤติกรรมซึ่งอาจถูกออกราชการ หรืองานประจำ)
  7.ข้อมูลเครดิตบูโรของผู้สมัคร
  **************************************************************************************************************************
 2. หนังสือขอลาออกจากสมาชิกสามัญของสหกรณ์  [Download]
 3. ขอลาออกจากสมาชิกสมทบสหกรณ์  [Download]
 4. ขอตั้งผู้รับโอนประโยชน์  [Download]
 5. ขอเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ [Download] 
 6. หนังสือรับรองของผู้รับผลประโยชน์ของสหกรณ์  [Download]
 7. ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณีโอนไปสหกรณ์อื่น)  [Download] 
 8. ขอโอนสมาชิกระหว่างสหกรณ์ (กรณีโอนมาจากสหกรณ์อื่น)  [Download]

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการรับเงินสวัสดิการต่าง ๆ

 1. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก กรณีประสบอุบัติเหตุ  [Download] 
 2. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิกเพื่อสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส  [Download] 
 3. ขออนุมัติเบิกเงินเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก  [Download]
 4. ขอรับเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ค้ำประกันคืน  [Download]
 5. ขออนุมัติเบิกเงินกองทุนช่วยเหลือสมาชิก กรณี สมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต [Download] 
 6. แบบฟอร์มขอรับเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เข้าอบรมระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป เพื่อเลื่อนในตำแหน่งที่สูงขึ้น (17พ.ค.67) [Download]
 7. คำร้องขอเปลี่ยนแปลง ชือ-สกุล (7มิ.ย.67) [Download]
 8. คำร้องขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลติดต่อ (7มิ.ย.67) [Download]
 9. ร้องขอรับใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ (7มิ.ย.67) [Download]

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการขอกู้เงิน

 1. คำขอเงินกู้สามัญ (ส1) [Download]   * เริ่มใช้ 28 ส.ค.66
 2. คำขอเงินกู้เพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก (สก.) [Download] 
 3. คำขอกู้เงินสามัญเพื่ออเนกประสงค์ (สอ.)  [Download]   
 4. คำขอกู้เงินฉุกเฉินและหนังสือสัญญากู้เงินฉุกเฉิน (ฉ.1)  [Download] 
 5. คำขอกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก (สค.)  [Download]  
 6. คำขอกู้เงินขอความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการชำระหนี้  [Download]
 7. คำขอกู้และหนังสือสัญญากู้เงินสามัญใช้สิทธิรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนเป็นประกัน  [Download] 
 8. คำขอกู้และสัญญากู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน (ผ่านระบบการให้บริการทางการเงินทางธนาคาร – ATM)  [Download]
 9. แบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญดอกเบี้ยต่ำตามนโยบายรัฐบาล (แก้ไขใหม่ 24 พ.ค.67)  [Download]
 10. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  [Download]          

   *** คำขอกู้เงินทุกประเภทพิมพ์ใส่กระดาษ A4 (หน้า-หลัง)

*-* เอกสารประกอบการยื่นกู้เงิน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
2.สำเนาหน้าสมุดธนาคารกรุงไทย จำกัด

3.สลิปเงินเดือนรับรองโดยเจ้าหน้าที่การเงินจากต้นสังกัด (เดือนก่อน)
      11.หนังสือกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์  [Download]

      12. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงการรับเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน  [Download]       

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการฝากเงิน

 1. หนังสือขอเปิดบัญชีเงินฝาก  [Download]
 2. หนังสือของดส่งเงินฝากรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ [Download]
 3. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งเงินกู้รายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ  [Download]
 4. หนังสือขอถอนเงินฝากสหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM. ธนาคาร  [Download]
 5. หนังสือขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากสหกรณ์ ผ่านเครื่อง ATM. ธนาคาร  [Download]
 6. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงส่งเงินฝาก หัก ณ ที่จ่ายรายเดือน  [Download]
 7. แบบหนังสือขอส่งเงินฝากรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์ฯ  [Download]

แบบฟอร์มเกี่ยวกับการส่งหุ้น

 1. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกสหกรณ์  [Download]
 2. แบบหนังสือขอเปลี่ยนแปลงอัตราส่งค่าหุ้นของสมาชิกสหกรณ์สมทบ  [Download]

แบบฟอร์มทั่วไป

 1. หนังสือมอบอำนาจ [Download]
 2. คำร้องทั่วไป  [Download]
 3. คำร้องและหนังสือขอพักชำระหนี้ (กรณีได้รับผลกระทบจากโควิด-19)  [Download]
 4. หนังสือคำขอผ่อนผันการชำระหนี้ เนื่องจากฝึกอบรม  [Download] 
 5. หนังสือแบบเลือกสวัสดิการทำสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกและทำประกันชีวิต [Download]
 6. แบบส่งข้อมูลประกันชีวิตแบบกลุ่ม บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) [Download]
 7. แบบฟอร์มแสดงตน  [Download]
 8. แบบฟอร์มคำขอใช้บริการ/เปลี่ยนแปลงข้อมูล/และหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อชำระค่าบริการสินค้า/ค่าบริการ/ค่าสาธารณูปโภค [Download]
 9. คำร้องขอให้หักเงินช่วยเหลือศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิตศพละ 200 บาท (7มิ.ย.67) [Download]

แบบฟอร์มนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

 1. หนังสือแสดงความยินยอม (Consent Form)  [Download]  
 2. แบบคำร้องเรียน (แบบคำร้อง 1) [Download] 
 3. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)  [Download] 

Loading