สวัสดิการให้สมาชิก

                                               

สวัสดิการวันครบรอบวันคล้ายวันเกิด
          สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการวันครบรอบวันคล้ายวันเกิดของสมาชิกในทุกๆ ปี โดยโอนเข้าสมทบในหุ้นของสมาชิกในวันเกิด รายละ 50 หุ้น เป็นเงิน  500 บาท

สวัสดิการแก่สมาชิกแก่สมาชิกที่เข้าอบรมระยะเวลาตั้งแต่ 3 เดือน เพื่อเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้น
          สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการแก่สมาชิกที่เข้าอบรม รายละ 5,000 บาท

           เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • สำเนาคำสั่งหรือสำเนาใบประกาศนียบัตร
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
  • เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

สวัสดิการ สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยโรคมะเร็ง โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
          สหกรณ์จ่ายเงินสวัสดิการ สำหรับสมาชิกที่เป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยโรคมะเร็ง    โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต รายละ 500 ต่อเดือน แต่ไม่เกิน 5 ปี  30,000 บาท

              เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • ใบรับรองแพทย์แสดงว่าเป็นดังกล่าว หรือใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าเป็นสาเหตุที่มาของโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต
  • กรณีเป็นผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ให้แนบภาพถ่ายประกอบ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

การใช้ทุนเพื่อสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการบำเหน็จสมาชิก สำหรับสมาชิกพ้นจากหน้าที่ราชการหรืองานประจำโดยเกษียณอายุหรือลาออกจากราชการหรืองานประจำโดยไม่มีความผิด

อายุสมาชิก

สิทธิ์ได้รับเงินบำเหน็จ(บาท)

 เป็นสมาชิกไม่ถึง 10 ปี 3,000 บาท
 เป็นสมาชิก 10 ปีขึ้นไป   5,000 บาท


          เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • สำเนาบัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • คำสั่งเกษียณอายุ/ลาออกจากราชการหรืองานประจำ
  • ส่งเอกสารภายใน 365 วัน หรือ 1 ปี
  • เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ

          ถูกออกจากราชการ หมายถึง สมาชิกที่ถูก ปลดออก ให้ออก หรือไล่ออกจากราชการ

หลักเกณฑ์ในการจ่าย

 1. สหกรณ์จะจ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันที่ผู้กู้ถูกออกจากราชการโดยหลังจากนำค่าหุ้นเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการได้รับจากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้วกองทุนจะชำระหนี้แก่สหกรณ์นับถัดจากเดือนที่สหกรณ์อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโดยจะแบ่งชำระเป็นงวดๆ ตามอายุหนี้ที่เหลือของสัญญากู้หรือแล้วแต่จะตกลงกันเป็นอื่น
 1. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ค้ำประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ที่จะต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันเท่านั้น
 1. สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 90 แต่ไม่เกิน จำนวน 2,700,000 บาทของหนี้ที่เหลือจาก ข้อ 1
  • สมาชิกผู้กู้ที่ถูกออกจากราชการได้รับเงินบำเหน็จ สหกรณ์ช่วยร้อยละ 70
  • สมาชิกผู้กู้ที่ถูกออกจากราชการได้รับเงินบำนาญ สหกรณ์ช่วยร้อยละ 50

ทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์สมาชิกและครอบครัว

กรณีสมาชิกเสียชีวิตจะจ่ายเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์ ให้กับทายาทหรือผู้รับผลประโยชน์ ดังนี้

อายุสมาชิก

เงินทุนเพื่อสงเคราะห์(บาท)

เป็นสมาชิกไม่เกิน 1 ปี    รายละ   50,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า   1  ปี แต่ไม่เกิน  5 ปี    รายละ 100,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า   5  ปี แต่ไม่เกิน 10  ปี    รายละ 200,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า  10  ปี แต่ไม่เกิน  15 ปี    รายละ 300,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า  15  ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี    รายละ 400,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า   20 ปี    รายละ 500,000 บาท

เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • ใบมรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้เสียชีวิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทหรือผู้ได้รับโอนประโยชน์
  • เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

เงินช่วยเหลือค่าปลงศพ

  • สมาชิกเสียชีวิตจะได้รับเงินช่วยเหลือ ค่าปลงศพรายละ 20,000 บาท
  • กรณีไปราชการหรือจากการปฏิบัติหน้าที่แล้วเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าปลงศพรายละ 40,000 บาท

         เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • ใบมรณบัตรของสมาชิกพร้อมทั้งสำเนา
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกผู้เสียชีวิต
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทหรือผู้ได้รับโอนประโยชน์
  • เอกสารอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

เงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพ บิดา มารดา คู่สมรส 

สหกรณ์จะจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ศพบิดา มารดา คู่สมรส ของสมาชิกให้แก่สมาชิกซึ่งบิดา มารดา คู่สมรส ไม่เป็นสมาชิก เสียชีวิต ให้แก่สมาชิกที่เป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป รายละ 6,000 บาท

       เอกสารประกอบการขอรับเงิน

  • สำเนาใบมรณบัตร
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก พร้อมแสดงฉบับจริงถึงคณะกรรมการ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถึงแก่กรรม

สมาชิกต้องยื่นขอรับเงินภายในกำหนด 365 วัน หรือ 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมเมื่อพ้นกำหนดนี้แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ


เงินสวัสดิการสมาชิกทุพพลภาพ

สมาชิกทุพพลภาพอันมิได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนาหรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของตน สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนเพื่อสงเคราะห์ให้กับสมาชิกหรือทายาทหรือผู้ได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

 1. กรณีไม่ลาออกจากสหกรณ์ สหกรณ์จ่ายเงินกองทุนให้ดังนี้
อายุสมาชิก จำนวนเงินสงเคราะห์  (บาท)
เป็นสมาชิกไม่เกิน 6เดือน รายละ 5,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ปี รายละ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี รายละ 40,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี รายละ 50,000 บาท
 1. กรณีถูกออกจากราชการตามข้อ 5(2) แห่งระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุน
  สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุน เพื่อช่วยเหลือผู้ค้ำประกัน ดังนี้
อายุสมาชิก จำนวนเงินสงเคราะห์  (บาท)
เป็นสมาชิกไม่เกิน 6เดือน รายละ 30,000 บาท
เป็นสมาชิกกว่า 6 เดือนแต่ไม่เกิน 5 ปี รายละ 60,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 5 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี รายละ 90,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 10 ปี แต่ไม่เกิน 15 ปี รายละ 120,000 บาท
เป็นสมาชิกเกินกว่า 15 ปี รายละ 150,000 บาท


3. เมื่อสมาชิกรายใด ที่ถูกออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้กับสมาชิกที่ถูกออกจากราชการ หรือทายาท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยจ่ายเพียงงวดเดียวหรือจ่ายเป็นงวด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด
           สมาชิกหรือทายาท หรือผู้ได้รับมอบหมายยื่นแบบคำขอรับเงินพร้อมเอกสารประกอบดังนี้

  • สำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการด้วยเหตุทุพพลภาพ หรือ
  • หลักฐานรับรองทุพพลภาพ (ถ้ามี)
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาช หรือสำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
  • สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิก
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของทายาท หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
  • สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกในปีหนึ่งๆ จำนวนทุนแต่ละปีขึ้นอยู่กับผลการจัดกำไรสุทธิในปีนั้นตามที่คณะกรรมการกำหนด จำแนกการให้ทุนๆละไม่เกิน 2,000 บาท
คุณสมบัติของผู้รับทุนมีดังนี้
      – เป็นบุตรสมาชิก แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม
– มีความประพฤติเรียบร้อย
– กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ระดับอุดมศึกษาไม่สูงกว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
– สมาชิกคนหนึ่งมีสิทธิขอรับได้เพียง 1 ทุน และต้องไม่ติดต่อกันทุกปี
– กรณี บิดา มารดา ของบุตรเป็นสมาชิกใช้สิทธิได้ทุกปีแต่ต้องไม่ใช่บุตรซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับทุนมาแล้วปีที่ผ่านมา
– ต้องเป็นสมาชิกสหกรณ์มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

  เอกสารสารประกอบการขอรับทุน
(1)  คำร้องขอรับทุนตามแบบที่สหกรณ์กำหนด
(2)  ใบรับรองของผู้บังคับบัญชาของบิดาหรือมารดา  มีตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยหรือผู้รักษาราชการแทนเป็นผู้รับรองว่าเป็นบุตรที่ชอบดด้วยกฎหมาย
(3)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาบัตรข้าราชการของสมาชิก
(4)  สำเนาทะเบียนบ้านสมาชิก
(5)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับทุน
(6)  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอรับทุน
(7)  ใบรับรองสถานะภาพเป็นนักเรียน หรือนักศึกษาจากสถานศึกษา หรือใบรับรองผลการศึกษาในปัจจุบัน
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นพิจารณา บุตรสมาชิกผู้ยื่นขอรับทุน โดยพิจารณาจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่สหกรณ์กำหนด และจัดลำดับความเหมาะสมที่จะขอรับทุนก่อนหลังไว้ตามแต่คณะกรรมการจะได้พิจารณาเห็นสมควรแล้วส่งเรื่องให้สหกรณ์ฯ ตามกำหนดระยะเวลาที่สหกรณ์ประกาศกำหนด เพื่อคณะกรรมการดำเนินการจะได้พิจารณาให้ผู้ใดได้รับทุนหรือคณะกรรมการดำเนินการ แจ้งให้สมาชิกส่งรายชื่อบุตรที่ขอรับทุนนำมาพิจารณาคัดเลือกโดยคณะกรรมการดำเนินการก็ได้

เงินสวัสดิการสมาชิกได้รับอุบัติเหตุทุกกรณี
สมาชิกได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุทุกกรณี และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน สหกรณ์จ่ายเงินแก่สมาชิก วันละห้าร้อยบาท  รวมระยะเวลาไม่เกินสามสิบวัน ต่อครั้ง โดยสหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้กับสมาชิกหรือผู้ได้รับมอบหมายหลังจากที่แพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลโดยจ่ายเพียงงวดเดียว
ทั้งนี้สมาชิกต้องยื่นขอรับเงินต่อสหกรณ์ภายใน 120 วัน นับแต่วันออกจากโรงพยาบาล หากเกินระยะเวลาให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นราย ๆ
หากสมาชิกผู้รักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกว่า 5 วัน และสมาชิกประสงค์ ขอรับเงินกองทุนในระหว่างวันที่พักรักษาตัว อยู่ก่อนวันที่จะออกจากโรงพบาบาล ก็ได้ แต่สหกรณ์จะจ่ายเงินกองทุนให้สมาชิก หรือ ผู้ได้รับมอบหมายเป็นงวด ๆ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด และการเบิกจ่ายแต่ละครั้งวงเงินและระยะเวลาการขอรับต้องไม่เกินตามที่กำหนด และการเบิกจ่ายแต่ละครั้งวงเงินและระยะเวลาการขอรับต้องไม่เกินตามที่กำหนดไว้ข้างต้น การเข้ารับรักษาตัวในครั้งต่อ ๆ ไป อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุครั้งแรกและได้ใช้สิทธิไปแล้วจะไม่ได้รับสิทธิในการขอรับเงินกองทุนอีกเว้นแต่การบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุครั้งต่อไป
เอกสารประกอบการรับเงิน
(1) หลักฐานรายงานแพทย์ หรือสำเนาใบรับรองแพทย์รักษา หรือใบรับรองของโรงพยาบาล
(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ

เงินค่าช่วยเหลือศพเมื่อสมาชิกเสียชีวิตศพละ 200 บาท ตามมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558

โดยหักจากสมาชิกศพละ 200 บาท ไม่เกิน 2 ศพต่อเดือน  ถ้าสมาชิกเสียชีวิต  เกินกว่า 2 ศพ สหกรณ์จะหักจากเงินปันผลเฉลี่ยคืน ปลายปี   สมาชิกจะได้รับเงินช่วยเหลือประมาณ  600,000 บาท

หมายเหตุ  การจ่ายเงินเป็นไปตามระเบียบสหกรณ์กำหนด   

 

 

Loading