บุคลากรสหกรณ์

นางวรรณา วระดี

ผู้จัดการ

นางวิไลพร ยกชม

รองผู้จัดการ

นางอมรรัตน์ เสือมาก

หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางพิมพ์วิมล ศรีทองมาศ

หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นางสุชาดา นาคแก้ว

หัวหน้าฝ่ายคอมพิวเตอร์

นางสาวเพชรจรี ศรีสังข์

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางกชมนช์ หนูทอง

เจ้าหน้าที่เงินฝาก

นางสาวโสภิรัตน์ ทองนอก

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกัลป์ปภัส หนูคาบแก้ว

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุภาณี นาคสิงห์

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวจิตกัลยา บรรดาลทรง

เจ้าหน้าที่บัญชี

นางสาวสุชานัน ศรีถาวร

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

นางสาวอาทิยา บุญรัตน์

เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

นายปองพล ชูหนู

พนักงานขับรถ

นางสาวรัชนี กัลปหา

แม่บ้าน

Loading