การให้บริการเงินฝากเปิดให้บริการ 3 ประเภท

 1. เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลือง รหัส 11 )
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง รหัส 15 )
 3. .เงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออม (เล่มสีม่วง รหัส 11)

 

เงินฝากออมทรัพย์

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท ส่งเงินฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
 3. มีสิทธิเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 2 บัญชี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยไว้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :  ไม่เสียภาษี

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. เปิดบัญชีครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 2. เปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว
 3. ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการฝาก/ถอน : การถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนมากกว่า 1ครั้งภายในเดือน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ1 ไม่ต่ำกว่า 300 บาท       (สามร้อยบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : กรณีที่จำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า        1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 

เงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออม

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออมได้เพียง

บัญชีเดียวโดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 1. ต้องเป็นเงินฝากที่มาจากการกู้ทุกประเภทของสหกรณ์เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการฝาก/ถอน : การถอนเงินถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้และจะต้องคงเหลือเงินในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 

การฝาก – ถอน เงินฝาก

  สหกรณ์บริการฝาก – ถอนเงินแก่สมาชิก จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี การฝาก และการถอนเงินของแต่ละประเภทบัญชี

               สมาชิกสามารถโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ – สกุล และแจ้งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรให้แก่สหกรณ์ก่อนเวลา 15.00 น. มายังช่องทาง Line : สอ.ตร.นศ. หรือ LINE ID  (สอ.ตร.นศ) : 0 7534 0707

 

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

               สมาชิกยื่นความจำนงขอออกสมุดใหม่  พร้อมแนบเอกสารรายงานประจำวันเอกสารสูญหาย  โดยสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียม    เล่มละ 50 บาท

Loading