กองทุนสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกกรณีถูกออกจากราชการ

       ถูกออกจากราชการ หมายถึง สมาชิกที่ถูก ปลดออก ให้ออก หรือไล่ออกจากราชการ

หลักเกณฑ์ในการจ่าย

  1. สหกรณ์จะจ่ายเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ค้ำประกันที่ผู้กู้ถูกออกจากราชการโดย

หลังจากนำค่าหุ้นเงินฝากหรือเงินอื่นใดที่สมาชิกผู้กู้ถูกออกจากราชการได้รับจากสหกรณ์มาหักชำระหนี้แล้วกองทุนจะชำระหนี้แก่สหกรณ์นับถัดจากเดือนที่สหกรณ์อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือโดยจะแบ่งชำระเป็นงวดๆ ตามอายุหนี้ที่เหลือของสัญญากู้หรือแล้วแต่จะตกลงกันเป็นอื่น

  1. จ่ายให้แก่สมาชิกที่ค้ำประกันเพื่อนำมาชำระหนี้ที่จะต้องรับภาระในฐานะผู้ค้ำประกันเท่านั้น
  1. สหกรณ์จะจ่ายให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 90 แต่ไม่เกิน จำนวน 2,700,000 บาทของหนี้ที่เหลือจาก ข้อ 1
  • สมาชิกผู้กู้ที่ถูกออกจากราชการได้รับเงินบำเหน็จ สหกรณ์ช่วย ร้อยละ 70
  • สมาชิกผู้กู้ที่ถูกออกจากราชการได้รับเงินบำนาญ สหกรณ์ช่วย ร้อยละ 50

 

 

 

 

Loading