สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พ.ต.ต.สมโชค ชูดำ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 พร้อมด้วยนางวรรณา วระดี ผู้จัดการ นางวิไลพร ยกชม รองผู้จัดการ และนางสุภาณี นาคสิงห์ เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ตำรวจ (สสอต.), สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สสชสอ.) ให้การต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจปัตตานี จำกัด นำโดย ร.ต.อ.ชัยยา วิเชียรบุตร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของสหกรณ์ และการดำเนินงานของสมาคมฯ 2 ศูนย์ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

ประธานสหกรณ์ตำตรวจฯ เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมโครงการสัมมนาสหกรณ์สมาชิกในจังหวัดสงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง วัตถุประสงค์ของผู้จัดงานเพื่อให้สหกรณ์สมาชิกได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในบริหารจัดการสหกรณ์ รวมถึงการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ด้านการบริหารเงิน การลงทุน กฎกระทรวง และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ออมทรัพย์ ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่นเซนเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ตำตรวจฯ เข้าร่วมประชุมผู้แทนกลุ่มสีเหลือง และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ

วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ มอบหมายให้ ร.ต.ท.ชัยชนะ เสนากัสป์ รองประธานกรรมการ คนที่ 1 และ ด.ต.พชร รัตนะโน เลขานุการ เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจ จำกัด เข้าร่วมประชุมผู้แทนกลุ่มสีเหลือง (อ.เมือง,อ.ลานสกา, อ.พรหมคีรี, อ.ท่าศาลา, อ.สิชล, อ.ขนอม, อ.นบพิตำ และสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช) เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และการเดินขบวนพาเหรต การประชุมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

Loading

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด พบ เครือข่ายหน่วยงานภายนอก

วันที่ 18 มกราคม 2567 พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ และนางวรรณา วระดี เป็นตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ วัตถุประสงค์ของการจัดประชุมดังกล่าว เพื่อระดมความคิดเห็นการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการตำรวจ และลูกจ้างประจำ ให้สอดรับกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินทั้งระบบของรัฐบาล ซึ่งในการขับเคลื่อนโครงการเน้นไปที่การขอความความร่วมมือจากสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นหลัก ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์

Loading

Read more

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ให้การต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด

5 มกราคม 2567 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด โดย พ.ต.ต.สุวิทย์ ทองสุภา ประธานกรรมการ พร้อมด้วยนางวรรณา วระดี ผู้จัดการ ให้การต้อนรับคณะของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจสุราษฏร์ธานี จำกัด ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารงานของสหกรณ์ และการจัดทำระบบ CoOp Network ซึ่งสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสหกรณ์ได้ทำธุรกรรมและตรวจสอบข้อมูลของตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือ ขออนุญาตบุคคลในภาพลงรูปภาพเพื่อการประชาสัมพันธ์

Loading

Read more