การให้บริการเงินฝากเปิดให้บริการ 3 ประเภท

 1. เงินฝากออมทรัพย์ (เล่มสีเหลือง รหัส 11 )
 2. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (เล่มสีแดง รหัส 15 )
 3. .เงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออม (เล่มสีม่วง รหัส 11)

 

เงินฝากออมทรัพย์

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. เปิดบัญชีครั้งแรก 100 บาท ส่งเงินฝากครั้งต่อไปต้องไม่ต่ำกว่า 100 บาท
 2. ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด
 3. มีสิทธิเปิดบัญชีได้ไม่เกิน 2 บัญชี

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยไว้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย :  ไม่เสียภาษี

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. เปิดบัญชีครั้งต้องไม่น้อยกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ฝากครั้งต่อไปครั้งละไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
 2. เปิดบัญชีเงินฝากได้เพียงบัญชีเดียว
 3. ไม่จำกัดวงเงินฝากสูงสุด

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ย :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการฝาก/ถอน : การถอนเงินได้เดือนละ 1 ครั้งโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม หากถอนมากกว่า 1ครั้งภายในเดือน คิดค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ1 ไม่ต่ำกว่า 300 บาท       (สามร้อยบาทถ้วน)

อัตราดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก : กรณีที่จำนวนเงินฝากคงเหลือต่ำกว่า        1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สหกรณ์จะไม่คิดดอกเบี้ยให้

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 

เงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออม

ผู้มีสิทธิเปิดบัญชี :  เป็นสมาชิกสหกรณ์

ระยะเวลาฝาก   :  ไม่กำหนดระยะเวลาฝาก

จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ/ สูงสุด :

 1. ผู้ฝากคนหนึ่งเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์สามัญเพื่อการออมได้เพียง

บัญชีเดียวโดยจำนวนเงินฝากในบัญชีนั้นในครั้งแรกต้องไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

 1. ต้องเป็นเงินฝากที่มาจากการกู้ทุกประเภทของสหกรณ์เท่านั้น

อัตราดอกเบี้ยต่อปี : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่สหกรณ์กำหนด

ตัวอย่างการคำนวณดอกเบี้ยเงินรับฝาก :

 1. คำนวณดอกเบี้ยจากยอดคงเหลือเป็นรายวัน
 2. ยอดคงเหลือ x อัตราดอกเบี้ย/100 x จำนวนวันที่ฝาก/365
 3. สหกรณ์จะคิดดอกเบี้ยให้ถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน

ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ดอกเบี้ยจะทบเป็นต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ทุกวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี

เงื่อนไขการฝาก/ถอน : การถอนเงินถอนเมื่อใด จำนวนเท่าใดก็ได้และจะต้องคงเหลือเงินในบัญชีเงินฝากไม่น้อยกว่า 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)

เอกสารเปิดบัญชี :  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

 

การฝาก – ถอน เงินฝาก

  สหกรณ์บริการฝาก – ถอนเงินแก่สมาชิก จันทร์ ถึง ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. (เปิดทำการตามวันและเวลาราชการ หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) โดยมีแบบฟอร์มการขอเปิดบัญชี การฝาก และการถอนเงินของแต่ละประเภทบัญชี

               สมาชิกสามารถโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด และส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมแจ้ง ชื่อ – สกุล และแจ้งการทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรให้แก่สหกรณ์ก่อนเวลา 15.00 น. มายังช่องทาง Line : สอ.ตร.นศ. หรือ LINE ID  (สอ.ตร.นศ) : 075-340707

 

กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

               สมาชิกยื่นความจำนงขอออกสมุดใหม่  พร้อมแนบเอกสารรายงานประจำวันเอกสารสูญหาย  โดยสหกรณ์จะคิดค่าธรรมเนียม    เล่มละ 50 บาท

Leave Your Testimonial!

Perspiciatis faucibus dolor amet purus unde om iste mattis natus sit! Proin adipiscing porta tellus, ut feugiat nibh adipiscing metus sit amet. In eu justo a felis lorem ipsum – amet faucibus ornare vel id metus.

Send Message

Loading