นโยบายและแนวทางปฏิบัติ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อร้ายและแพร่ขยายอาวุธที่มีอนุภาพทำลายล้างสูง

จรรยาบรรณของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ประมวลจริยธรรมของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้จัดการ ที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่สหกรณ์

นโยบายและระเบียบวิธีการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (พิมพ์ครั้งที่ 2) 

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และที่ปรึกษา

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับสมาชิก

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับคู่ค้าทางธุรกิจ

เรื่องนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกล้องวงจรปิด

Loading