ประเภทเงินฝาก

รายการ ร้อยละ
สมาชิกทั่วไป  
– ออมทรัพย์ทั่วไป 2.80
– ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
– สามัญเพื่อการออม 3.00
สมาชิกสมทบ  
– ออมทรัพย์ทั่วไป 2.65
– ออมทรัพย์พิเศษ 3.40
สมาคมฌาปนกิจฯ  
– ออมทรัพย์ทั่วไป 2.80
– ออมทรัพย์พิเศษ 3.50
สหกรณ์อื่น  
– ออมทรัพย์ 2.40
– ประจำ 12 เดือน 2.70
– ประจำ 24 เดือน 2.90
– ประจำ 36 เดือน 3.20

ประเภทเงินกู้

รายการ ร้อยละ
เงินสามัญทั่วไป 5.70
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการแก่สมาชิก 5.70
เงินกู้สามัญเพื่ออเนกประสงค์ 5.70
เงินกู้สามัญเพื่อการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตสมาชิก 5.70
เงินกู้สามัญเพื่อสวัสดิการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์            5.70
เงินกู้สามัญเงินกู้สามัญเพื่อเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.70
สามัญเพื่อขอความช่วยเหลือแก้ปัญหาการชำระหนี้ 5.70
เงินกู้สามัญเพื่อยึดสัญญาเงินกู้สามัญ 5.70
เงินกู้สามัญผู้ประสบอุทกภัย 5.00
เงินกู้สามัญเฉพาะกิจ 5.00
เงินกู้ฉุกเฉิน 5.70
เงินกู้ฉุกเฉิน ATM 5.70
เงินกู้ฉุกเฉินเพื่อการครองชีพสมาชิก 5.70
เงินกู้ฉุกเฉินชำระเฉพาะดอกเบี้ย 5.70
เงินกู้พิเศษเพื่อการรวมหนี้ 5.70
เงินกู้พิเศษใช้สิทธิกู้ไม่เกินมูลค่าหุ้นร้อยละ 90 5.70
เงินกู้พิเศษปันผล เฉลี่ยคืน ค้ำประกัน 5.70
เงินกู้พิเศษแก่สมาชิก (เพื่อการเคหะ) 5.70
เงินกู้สวัสดิการเพื่อการเปลี่ยนแปลงสัญญา 5.70
เงินกู้เพื่อยืดสัญญาเงินกู้สวัสดิการ 5.70

Loading