ประกาศ เรื่อง แอปพลิเคชัน COOP NETWORK จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด จะทำการปิดงบประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 สหกรณ์ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกสหกรณ์ ฯ ทราบว่าการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน CoOp Network จะไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราว ในวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17.30 น. ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 19.00 น.

Loading

Read more