ประวัติสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ได้จัดขึ้นตามนโยบายกรมตำรวจ จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2511 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2519 ที่ตั้งสำนักงานกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช ถ.ราชดำเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 โดยประธานกรรมการมาจากตำแหน่งผู้บังคับการตำรวจภูธร 11 ผู้กำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ส่วนคณะกรรมการสมาชิกจะเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในปีพ.ศ. 2519 พันตำรวจเอก ชัยฤกษ์ อภัยวงศ์ เป็นประธานคณะกรรมการ พันตำรวจโท เสงี่ยม ประพฤติธรรม เป็นผู้จัดการสหกรณ์ และมีข้าราชตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในแต่ละตำแหน่ง ต่อมาสหกรณ์อาศัยอำนาจระเบียบสหกรณ์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ในแต่ละตำแหน่ง และในปี พ.ศ. 2533 สอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นผู้จัดการ ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้จัดการดังนี้

 1. นายวงศ์สละ อุ่นเจริญ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ. 2533 – ปี พ.ศ. 2534
 2. นายไพจิตร แก้วประจุ ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปี พ.ศ.2562
 3. นางจตุพร บุญช้าง ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ ปี พ.ศ.2563 ถึงปัจจุบัน

ต่อมามีพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ. 2542 ออกมาบังคับใช้ ให้สหกรณ์กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการสหกรณ์ จึงมีการแก้ไขข้อบังคับ ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการ แบบระบอบประชาธิปไตยเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกเข้ามาบริหารงานสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในปี พ.ศ. 2532 สหกรณ์ย้ายสำนักงานจาก ตำรวจภูธรจังหวัด ไปตั้งสำนักงานสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช และปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการชุดที่ 34 ภายใต้การนำของ ดาบตำรวจสุเทพ สังเส้ง เป็นประธานกรรมการสหกรณ์ มีมติให้สหกรณ์ซื้ออาคารสำนักงานเป็นของสหกรณ์ ซึ่งเป็นที่ทำการปัจจุบัน เลขที่ 162 ถ.ศรีธรรมราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000 โทร 075 345531

สหกรณ์ดำเนินงาธุรกิจมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งถึงปัจจุบัน มีถานะทางการเงินที่ มั่นคง ซึ่งมาจากเงินออมของสมาชิก อาทิ เงินฝาก ทุนเรือนหุ้น เป็นต้น และให้ความช่วยเหลือสมาชิกด้านเงินทุนแก่สมาชิกในการนำไปประกอบอาชีพเสริม โดยให้สมาชิกกู้เงินทุกประเภทในอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าสถาบันการเงินอื่นและยังให้ผลตอบแทนเป็นเฉลี่ยคืนอีกด้วย และเนื่องจากในปี 2564 สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มีทุนดำเนินงานเกิน 5,000 ล้านบาท กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงจัดให้เป็น “สหกรณ์ขนาดใหญ่” สหกรณ์มีความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง และมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว แสดงถึงความมีเสถียรภาพทางการเงินที่มีความมั่นคง และเงินทุนหมุนเวียนที่ให้สมาชิกกู้ยืมก็ได้จากการออม อันเป็นหลักการของสหกรณ์ออมทรัพย์ ประการสำคัญยังยึดอุดมการณ์ของคณะของผู้ก่อตั้งที่ไม่เอารัดเอาเปรียบสมาชิก และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล ภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และกฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัด และยึดหลักวิสัยทัศน์ของสหกรณ์ “องค์กรมีคุณภาพ เทคโนโลยีทันสมัย ก้าวไกลสู่สากล” และยังคงจะพัฒนาให้สหกรณ์ก้าวหน้ายิ่ง ๆ ขึ้นไป

ที่ตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด ปัจจุบัน เลขที่ 162
ถนนศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร 075-345531 , 075-466106 , 075-466067 , 096-8243997 โทรสาร 075-340707

วัตถุประสงค์

สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครศรีธรรมราช จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อต่อไปนี้

 1. ส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์ โดยช่วยให้สามารถสงวนส่วนแห่งรายได้ของตนเองไว้ในทางอันมั่นคงและได้รับประโยชน์ตามสมควร
 2. ส่งเสริมการช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่สมาชิก
 3. ให้บริการทางการเงินแก่สมาชิก
 4. จัดการทุนและบริการสินเชื่อเพื่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีพของสมาชิก
 5. ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ องค์กร ชุมชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐเพื่อส่งเสริมและปรับปรุงกิจการสหกรณ์
 6. ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชน

อำนาจการกระทำ

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ให้สหกรณ์มีอำนาจกระทำการดังต่อไปนี้

 1. รับฝากเงินจากสมาชิกหรือสหกรณ์อื่นหรือสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
 2. จัดหาทุนเพื่อดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
 3. ให้เงินกู้แก่สมาชิก
 4. ให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
 5. ซื้อหุ้นของธนาคารซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สหกรณ์
 6. ซื้อหุ้นของชุมนุมสหกรณ์
 7. ซื้อหุ้นของสถาบันที่ประกอบธุรกิจอันทำให้เกิดความสะดวกหรือส่งเสริมความเจริญแก่กิจการสหกรณ์
 8. ซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลหรือรัฐวิสาหกิจ
 9. ออกตั๋วสัญญาใช้เงินและตราสารการเงิน
 10. ฝากหรือลงทุนอย่างอื่นตามกฎหมายและตามที่คณะกรรมการสหกรณ์แห่งชาติกำหนด
 11. ดำเนินการให้กู้ยืมเพื่อการเคหะ
 12. ให้สวัสดิการและการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิกและครอบครัว
 13. ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่สมาชิก
 14. ขอรับความช่วยเหลือทางวิชาการจากทางราชการ หน่วยงานของต่างประเทศ หรือบุคคลอื่นใด
 15. กระทำการต่าง ๆ ตามที่อนุญาตไว้ในกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น รวมถึงซื้อ ถือกรรมสิทธิ์หรือทรัพยสิทธิครอบครอง กู้ ยืม เช่าหรือให้เช่า เช่าซื้อหรือใช้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอน สิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่าย จำนองหรือรับจำนอง จำนำหรือรับจำนำ

Loading